Category Archives: Belöningsmedaljer

Landstormsfondens förtjänstmedalj

Det finns många belöningsmedaljer som inte är avsedda att bäras på mottagarens person, utan istället ställas upp i dennes hem på en hylla. Dessa medaljer, som saknar band och fästanordning, är ofta större och har hög konstnärlig kvalitet. Annars skiljer de sig inte från andra medaljer. Därför går det också bra att förminska medaljen och förse den med band så att den blir bärbar, något som Landstormsfonden valde att göra med sin medalj förra året.

Landstormen var de äldre åldersklasserna inom värnpliktsarmén. I början av 1900-talet startades kommittéer på olika håll i landet för att samla in medel till deras kläder och utrustning. 1914 startade kronprinsessan Margareta (1882-1920) ett centralråd för ändamålet, och 1915 slogs denna ihop med de lokala kommittéerna till H.K.H. Kronprinsessans Förening för det frivilliga arbetet för landstormsmäns beklädnad m.m. eller Beklädnadsföreningen. Margareta själv var ordförande.

Efter hennes hastiga bortgång avvecklades föreningen 1921. Dess sista åtgärd var att ta fram en minnesmedalj över sin ordförande. Gravören Erik Lindberg fick uppdraget och han utförde en mycket vacker medalj av 13:e storleken att förvaras. Åtsidan pryddes av kronprinsessans porträtt och texten Beklädnadsföreningens ordförande 1914-1920. Frånsidan pryddes av liljor och inskriptionen:

TILL ÅMINNELSE AF
HUGSTORT INITIATIV
INSIKTSFULL LEDNING
ÄDEL FOSTERLÄNDSK
GÄRNING

Ett exemplar av guld överlämnades till kung Gustaf V och kronprins Gustaf (VI) Adolf. Ett antal medaljer i silver och brons togs fram och delades ut till medlemmar och andra personer som verkat för föreningen.

Den nybildade Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond (Landstormsfonden) fick ta över Beklädnadsföreningens medel och dess medalj. Fondens uppgift blev att understödja landstormen och den frivilliga försvarsverksamheten. Dess första ordförande var kronprins Gustaf (VI) Adolf och efter dennes trontillträde prins Bertil. Idag är kronprinsessan Victoria ordförande och fonden verkar fortfarande för att stödja frivillig försvarsverksamhet.

Landstormsfondens medalj (eller ”minnesplakett” som den också kallas) utdelas sedan starten av dess centralråd för insatser inom eller för frivillig försvarsverksamhet enligt Landstormsfondens syften, eller för insatser inom eller för Landstormsfonden. Valörerna är guld, silver och brons. 1977 blev prins Bertil den förste att ta emot medaljen i guld sedan 1921. Överlämnandet av medaljen sker vanligtvis vid centralrådets sammanträden och i närvaro av dess kunglige ordförande vilket ger den hög status.

Den 25 maj 2016 delades medaljen ut för första gången som bärbar utmärkelse. Nu av 8:e storleken med ett ljusblått band med en rand av silvertråd. Därmed kallas den inte längre för minnesmedalj utan förtjänstmedalj.

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

Reservofficersmedalj till landstormspojke

AM.095940

Reservofficersmedaljen i guld. Foto: Armémuseum.

Försvarsmakten har ett antal tjänstgöringsmedaljer som delas ut efter avslutad utbildning eller viss tids anställning. En av dessa är Försvarsmaktens reservofficersmedalj som instiftades 2002. Den delas ut i silver till den som avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen och fullgjort anställningsavtal som reservofficer. Medalj i guld tilldelas den som avslutar sin anställning efter minst 20 år.

För den som lämnade Försvarsmakten före medaljens instiftande finns möjligheten att anskaffa medaljen och bära den. Den möjligheten utnyttjade föreningen Reservofficerarna och överlämnade medaljen till Anders S. Nilsson vars imponerade karriär som reservofficer beskrivs såhär:

Anders påbörjade sin tjänstgöring 1937 (!) som Landstormspojke och ryckte in vid dåvarande I4 i Linköping den 17 maj 1944 och var regementet troget fram tills sin pension i december 1994. Utöver tjänstgöring vid regementet har Anders bland annat varit FN-observatör i Libanon 1958.

Anders, som snart fyller 93 år, har än idag god kontakt med sina kursare från reservofficerskursen vid MHS Karlberg 1945/45.

Stort tack Anders för dina insatser till gagn för rikets försvar och att för du fortfarande, 23 år efter pension, är en mycket god representant för Sveriges reservofficerare!

En mer än välförtjänt mottagare således, och ett mycket bra initiativ från Reservofficerarna.

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

Nationaldagens medaljförläningar

hmks-medaljer-390-262

Konungens medalj och Litteris et Artibus.

Glad nationaldag! Traditionsenligt offentliggörs idag vilka som tilldelas H. M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus. Bland mottagarna finns ekonomer, astrofysiker, skådespelare och idrottare, för att nämna några exempel. Medaljerna överlämnas vid en ceremoni på Stockholms slott den 20 juni. Hela listan nedan:

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

F.v. statsrådet Allan Larsson
För framstående insatser inom svensk politik och statsförvaltning.

Rektor Jens Schollin
För betydande insatser inom svenskt universitetsväsende.

12:e storleken i högblått band

Ekonom Klas Eklund
För förtjänstfulla insatser som ekonom.

Entreprenör Sven Hagströmer
För framstående insatser inom svenskt näringsliv.

Direktör Carina Lundberg Markow
För betydande insatser inom svenskt näringsliv.

Domaren vid EU-tribunalen Carl Wetter
För förtjänstfulla insatser som domare och advokat.

8:e storleken i Serafimerordens band

Teol. kand. Margareta Grape
För framstående insattser inom svenskt och internationellt kyrkoväsende.

Professor Bengt Gustafsson
För betydande insatser som astrofysiker.

Docent Per Gärdsell
För förtjänstfulla insatser inom idrottsmedicinen.

Orkesterledare Leif Kronlund
För förtjänstfulla insatser som musiker.

Journalist Britt-Marie Mattsson Holmberg
För framstående insatser som journalist.

Professor Anders Persson
För betydande insatser inom medicinsk bildvetenskap.

Chefen för Berwaldhallen Helena Wessman
För framstående insatser inom svenskt musikliv.

Professor Anders Ynnerman
För betydande insatser inom medicinsk bildvetenskap.

8:e storleken i högblått band

Kördirigent och sångpedagog Karin Eklundh
För betydande insatser som kördirigent och sångpedagog.

Bibliograf Ove Hagelin
För framstående insatser som bibliograf.

Häcklöpare Susanna Kallur
För förtjänstfulla insatser som häcklöpare.

Konstnär Gusztáv Kraitz
För betydande insatser som keramiker.

Konstnär Ulla Kraitz
För betydande insatser som keramiker.

Teaterchef Michael Meschke
För förtjänstfulla insatser som teaterchef.

Ordförande i Riksorganisationen GAPF Sara Mohammad
För betydande insatser för kvinnors rättigheter.

F.d. generalsekreterare Claire Rosvall
För betydelsefulla insatser för Stiftelsen Min Stora Dag.

Direktör Christina Wahlström
För framstående insatser inom svensk mödravård.

5:e storleken i högblått band

Verkställande direktör Birgitta Notlöf
För förtjänstfulla insatser till stöd för kvinnor med invandrarbakgrund.

Styrelseordförande Karin Perers
För betydelsefulla insatser inom svenskt samhällsliv.

Kostymdesigner Nina Sandström
För framstående insatser som kostymdesigner.

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Skådespelare Lars Humble
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Författare Ola Larsmo
För framstående konstnärliga insatser som författare.

Skådespelare Rolf Lassgård
För framstående konstnärliga insatser som skådespelare.

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

Nya polismedaljer

dav

Polismyndighetens nya medaljer.

Polisen har den 12 maj instiftat nya medaljer för medborgare och anställda. Därmed får den nya Polismyndigheten ett enhetligt medaljsystem som ersätter Rikspolisstyrelsens och länspolismyndigheternas tidigare medaljer. Så här skrev rikspolischef Dan Eliasson i sitt nyhetsbrev:

Inom svensk statsförvaltning har vi ända sedan 1700-talet en tradition att belöna förtjänstfulla insatser. Det är också en gammal polisiär tradition. De tidigare länspolismyndigheterna hade medaljer som tilldelades både anställda och medborgare. Den möjligheten upphörde vid bildandet av den nya Polismyndigheten. Därför har vi nu fattat beslut om att instifta tre olika medaljer.

De tre medaljerna är Medborgarmedaljen, Förtjänstmedaljen och Utlandsmedaljen. Alla har formen av polisvapnet inom en ring med inskription. Ringens diameter motsvarar åttonde storleken.

Medborgarmedaljen

Medborgarmedaljen har inskriptionen För rådigt ingripande och finns i guld och silver. Den kan tilldelas personer som inte är anställda vid polisen som antingen skadats vid ett rådigt ingripande eller som rådigt avvärjt fara för liv hälsa eller egendom. Regionpolischef beslutar om silvermedalj och rikspolischefen om guldmedalj. Bandet är ”polisblått” och ”polisgult”.

Kriterierna överlappar delvis de för regeringsmedaljen För berömliga gärningar som ska gå till den som rådigt räddat en människa i livsfara. Man får hoppas att polisen i förekommande fall nominerar till den medaljen istället, men med det sagt är Medborgarmedaljen ett gott komplement. Utdelning ska följa principerna i förordningen (1988:842) om ersättning och belöning åt den som hjälper polisen.

Förtjänstmedaljen

Förtjänstmedaljen har inskriptionen För förtjänstfulla insatser och finns i guld och silver. Den kan tilldelas polisanställda för personligt mod, förtjänstfull insats av betydelse för polisens verksamhet, eller förtjänstfull ledning av personal under svåra förhållanden. Inspiration har tydligen hämtats från Försvarsmaktens förtjänstmedalj. Rikspolischefen beslutar om tilldelning.

Bandet ska vara ”polisblått” med ”polisgula” ränder och belagt med ett eklöv (här stämmer alltså inte bild och text överens). Eklövet ska bäras på uniformer till vilka utmärkelser eller släpspännen inte bärs. En roligt detalj.

Utlandsmedaljen

Utlandsmedaljen har inskriptionen För internationella insatser och finns i brons. Den tilldelas polisanställda efter tre månaders tjänstgöring i utlandsstyrkan. Beslut om tilldelning fattas av chefen för Nationella operativa avdelningen. Även här tycks man har tittat på försvarsmaktens medalj med samma inskription som även den är i brons.

Gemensamt för de tre medaljerna är att den som tilldelas fler av samma valör får en siffra i samma metall att fästa på släpspännet.

Tidigare har det funnits två medaljer på nationell nivå: I fredens tjänst (instiftad 2000) och För förtjänstfulla insatser (instiftad 2007 efter Tsunamikatastrofen) som både främst hade bäring på insatser utomlands. Båda i guld och silver i formen av en oval med en Europa-karta med polisvapnet. Olika länspolismyndigheter hade egna medaljer, flera med texten ”Tack för god insats!” och med ett band unikt för länet. Dessa upphör nu.

Bestämmelserna för de nya medaljerna är väl genomarbetade och uttömmande. Man har uppenbarligen tagit till sig erfarenheter där de funnits och fått till ett bra system. Ett problem är att banden är att medborgarmedaljens band är mycket likt den svenska tapperhetsmedaljens, och förtjänstmedaljens (så som den är beskriven) med regeringens medaljers. Här finns en konkret förväxlingsrisk. Här borde man ha behållit de äldre medaljernas band.

Polismyndigheten letar nu efter en leverantör och siktar på att kunna dela ut medaljerna fr. o. m. nästa år. De kommer att kunna delas ut retroaktivt t. o. m. datumet för myndighetens grundande den 1 januari 2015. De poliser som får ta emot dem kan bära dem antingen till högtidsuniform II, som liknar den militära mässdräkten, eller i särskilda fall även till högtidsuniform I, som liknar den militära paraddräkten.

1 kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

Hjältedåd

Blommor

Blomsterhavet utanför Åhléns.

”Delas det ut tapperhetsmedaljer i Sverige?” frågar sig Alex Schulman i en krönika med rubriken: Vanliga människor – extraordinärt mod. Han skriver om den fruktansvärda attacken på Drottninggatan i Stockholm, om polis, sjukvårdare och räddningspersonal som agerade snabbt, samt om de förbipasserande som i farans stund riskerade sina egna liv för att rädda andras.

En av de många hjältarna är föraren i en värdetransportbild som befann sig på Drottninggatan när den kapade lastbilen inledde sin vansinnesfärd. Istället för att sätta sig själv i säkerhet fortsatte föraren mot Sergels torg och tutade för att varna folk. Många människor kunde därför uppfatta faran och fly undan innan hans bil prejades av terroristen. En annan förare försökte spärra vägen med sin bil, men lastbilen väjde åt ett annat håll.

Svaret på Schulmans fråga är ja. Regeringen har en belöningsmedalj – För berömliga gärningar – som tilldelas dem som ”rådigt och modigt räddat en människa i livsfara”. Den har utdelats efter liknande insatser, t. ex. vid spårvagnsolyckan i Göteborg den 12 mars 1992 då en spårvagn skenade och en polisbil körd den farofyllda vägen före spåret med påslagna sirener för att varna. De båda polisassistenterna i bilen Birgitta Apelqvist och Stefan Karlsson fick medaljen samma år. Det kan nämnas att poliser förväntas handla med visst mod och rådighet och att ribban för medalj därför är högre för dem.

Om man vill att hjältarna den 7 april ska få ett offentligt erkännande av sitt hjältemod i form av en medalj så bör man skriva en nominering. Tyvärr visar erfarenheter att Regeringskansliet så gott som kategoriskt avslår medaljnomineringar från privatpersoner. Däremot har länsstyrelserna lättare att få gehör, och därför bör man adressera sitt förslag till landshövdingen i Stockholm Chris Heister. En nominering behöver inte vara lång eller formell. En kortfattad beskrivning av insatsen räcker gott.

Slutligen några delar ur statsminister Stefan Löfvens tal idag vid minnesstunden:

Och så många, har gjort så mycket för sina medmänniskor under de här dagarna. Sveriges modiga poliskår. Vår skickliga räddningstjänst. Vår fantastiska sjukvårdspersonal. Och alla ni, som upptäckte att ni hade en hjälte inom er, som hjälpte och tröstade.

Ni kan inte tackas nog. Ert agerande är en stolthet för Sverige, ett bevis på människans otroliga förmåga i svåra tider.

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

50 års trogen tjänst

SVT har uppmärksammat en brandman som arbetat 50 år vid brandförsvaret i Järlåsa. Det påminde mig om att det funnits en särskild statlig medalj som delats ut till några få som nått en sådan imponerande lång tjänstetid. Den rätt okända För långvarig och trogen tjänst. Inte den som Kungl. Patriotiska Sällskapet delade ut (som idag heter För uppskattad arbetsinsats) utan en officiell medalj som förlänades av Kungl. Maj:t (regeringen).

dav

Jonas Waxlund med medaljen För långvarig och trogen tjänst samt en medalj för 25 års tjänst.

Att hitta information om denna medalj är inte lätt. Den saknas i de flesta listor, och i böcker och artiklar nämns den bara i förbigående. En källa anger att den har gemensamt ursprung med Konungens medalj, vars historia jag nyligen avhandlat, men instiftansåret anges till 1884. Först ska den ha utdelats av 8:e storleken i silver, men efter 1893 av 5:e storleken i guld och endast tolv gånger. Av dem har jag lyckats spåra elva:

 1. Vaktmästare Jonas Waxlund ”för långvarig och trogen tjenst vid Upsala universitet”, 1893
 2. Vaktmästare C. J. Lejdström ”för långvarig och trogen tjänst vid Kungl. Myntverket” (50 års tjänst), 1901
 3. Vaktmästare C. J. Johansson ”för långvarig och trogen tjänst vid Västerås allmänna läroverk” (50 års tjänst), 1901
 4. Vaktmästare F. A. Malmström ”för långvarig och trogen tjänst vid Örebro länsstyrelse”, 1903
 5. Okänd, 1906
 6. Fodermarsk A. G. T. Johansson ”för långvarig och trogen tjänst vid Veterinärhögskolan”, 1926
 7. Skogvaktare Per Mårtensson vid Orsa besparingsskog, 1941
 8. Skogvaktare Anders Dahl vid Orsa besparingsskog, 1941
 9. Skogvaktare Carl Ferdinand Hellström vid Östre Rekarne häradsallmänning, 1941
 10. Expeditionsvaktmästare Nils Larson vid Kommunikationsdepartementet (47 års tjänst), 1959
 11. E. o. kanslibiträdet Jenny Bergström vid Handelsdepartementet, 1961
 12. E. o. kanslibiträdet Helga Englund vid Handelsdepartementet, 1961

De som fått ta emot medaljen har sannolikt redan tilldelats en medalj, ex. För nit och redlighet i rikets tjänst. Att det ibland gått 20 år mellan utdelningarna kan ha att göra med att 50-åriga anställningar var mycket ovanliga, eller mer sannolikt att man glömt bort att medaljen fanns och istället delat ut en annan. De tre skogvaktarna som fick medaljen 1941 sticker ut eftersom de var privat anställda. Övriga var statliga trotjänare.

På de äldsta medaljerna har det angetts var mottagaren arbetat. De lär alltså ha haft en slät frånsida där detta kunnat graveras in, vilket tyder på ett släktskap med Konungens medalj som präglades utan inskription på frånsidan. Konungens medalj räknades länge som statlig och delades ut sparsamt. Först 1876 blev den en enskilt kunglig institution. Det är möjligt att man 1884 fortsatt med den statliga versionen som därefter räknas som en separat medalj. Efter 1941 är inskriptionen endast För långvarig och trogen tjänst.

Sedan 1975 är För nit och redlighet av 6:e storleken i guld den enda medalj för statlig anställning (30 år). Antalet mottagare av För långvarig och trogen tjänst lär därför stanna vid tolv.

Bilder på medaljen finns på medalj.nu

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

Ingen medalj till Lavin Eskandar

12063488_1615187008734343_4031487562351649709_n

Lavin Eskandar 1995-2015

Regeringen kommer inte tilldela Lavin Eskandar någon medalj. Det beskedet har nu nått dem som nominerat honom till För berömliga gärningar efter att han agerat för att rädda andra under skolattacken i Trollhättan 2015 då han själv miste livet. Medaljen ska delas ut till personer som ”som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara”. Initiativet att hedra Lavin Eskandar med medaljen postumt uppmärksammades i flera tidningar.

Det är inte regeringen som helhet som beslutar om avslag. Ansvarigt statsråd, i det här fallet utbildningsminister Gustaf Fridolin, tar först upp förslaget med sina kollegor på en informell lunchberedning. Endast om det bifalls går det vidare till ett regeringssammanträde, annars lägger statsrådet ärendet ”till handlingarna”. Någon  motivering finns inte i beskedet, annat än att:

Regeringen har valt att genom sin närvaro (Stefan Löfven, Ibrahim Baylan, Aida Hadzialic och Gustav Fridolin) visa sitt stöd genom att dela sorgen med de drabbade familjerna, skolan och staden.

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

Frihetsmedaljen till Biden

joe_biden_receives_presidential_medal_of_freedom

Joe Biden tar emot Frihetsmedalj. Notera storleken på halstecknet

I november skrev jag ett inlägg med titeln ”Obamas sista frihetsmedaljer”. Det visade sig dock att presidenten ämnade dela ut USA:s högsta civila utmärkelse ytterligare en gång. Igår överraskade han sin vicepresident Joe Biden som märkbart rörd fick ta emot Frihetsmedaljen med hyllningar för nästan ett halvsekel i allmänhetens tjänst. Läs hela presidentens tal här.

Biden förärades medaljens högre grad (”with distinction”) vilket händer mycket sällan. De tre senaste presidenterna har bara delat ut en var: till Ronald Reagan (1993 av George H.W. Bush),  Colin Powell (1993 av Bill Clinton) och påve Johannes Paulus II (2004 av George W. Bush).

Tecknet är större och överlämnas i band om halsen, men till högtidsdräkt bärs den som ett storkors, alltså med axelband och kraschan. Den enda amerikanska utmärkelse som bärs på det sättet. Eftersom amerikaner sällan bär högtidsdräkt överlämnas dessutom miniatyrmedalj, clip, och bandspänne för andra tillfällen. De pryds av en gyllene örn. Den ordinarie medaljens örn är av silver.

medal-of-honor

Illustration av hur medaljen bärs. till frack.

Sedan Frihetsmedaljen instiftades av John F. Kennedy 1963 är Barack Obama den som utnyttjat den mest. Totalt 123 har delats ut varav Joe Bidens är den enda av den högre graden.

 

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

Rekord i Eugen-medaljer

Eugenmedaljen.jpg

Eugen-medaljen. Foto: kungahuset.se

När målarprinsen Eugen fyllde 80 år den 5 november 1945 instiftade Gustaf V en ny belöningsmedalj i hans ära att delas ut för framstående konstnärlig gärning. Den bär än idag prins Eugens bild och tilldelas framstående konstnärer inom det bildande området – alltså målare, skulptörer och arkitekter m. fl. Den avlastade därmed medaljen Litteris et Artibus som återgick till en mer litterär och musikalisk inriktning.

Prins Eugen själv hade förslagsrätt och namnen på mottagarna tillkännages på hans födelsedag. 1945 delades medaljen ut till elva mottagare, däribland Ivar Tengbom, Carl Milles Carl Malmsten. Det bestämdes att medaljen därefter inte skulle delas ut till fler än tre framstående konstnärer om året. I samband med en nordisk utställning på Liljevalchs 1947 utökades detta med högst en person från vart och ett av de nordiska länderna.

Denna begränsning i antal, som gjort medaljen mycket exklusiv, har hållits strängt i alla år. Fram till idag. Då överlämnade kung Carl Gustaf medaljen till hela sju personer, varav fyra unga svenska arkitekter, vilket motiverades som ”ett erkännande av att arkitektarbete alltsomoftast är kollektivt, där inte alltid någon enskild ‘stjärnarkitekt’ kan pekas ut. I år ges medaljen till fyra stjärnor!” De fyra startade 2002 byrån Marge Arkitekter och ligger bakom flera prisbelönta projekt. Bland annat terminalerna på Strömkajen i Stockholm mitt emot slottet. Kungen måste ha blivit mycket imponerad över den nya utsikten.

Läs mer på kungahusets hemsida.

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer

Finaste regeringsmedaljen till Jan Eliasson

jan-eliasson

Jan Eliasson.

Regeringen har beslutat att tilldela diplomaten Jan Eliasson medaljen Illis quorum meruere labores av 18:e storleken i guld med kedja. Den finaste medaljen som regeringen kan dela ut. Han fick beskedet av utrikesminister Margot Wallström vid ett besök i New York och motiveringen lyder:

För hans livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta nationerna

Eliasson har haft en lång karriär inom diplomatin, bl. a. som kabinettssekreterare 1994–2000, ambassadör i USA 2000-05 och en kort period som utrikesminister 2006. Han avslutar vid årsskiftet sitt arbete vid FN där han varit ordförande i generalförsamlingen 2005–06 och vice generalsekreterare sedan 2012. Han tilldelades Konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band 2005.

Medaljen, vars inskrift betyder ”Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det”, instiftades 1785 av Gustav III som en allmän belöningsmedalj att delas ut i 18:e och 12:e storlekarna. Under mitten av 1800-talet ändrades detta till 8:e och 5:e storlekarna, men Oscar II återinförde de större varianterna för särskilda förtjänster. Sedan dess har dessa två storlekar delats ut sparsamt och endast till dem som gjort betydande insatser under lång tid.

Sedan 1984 har 18:e storleken endast delats ut till statsmän och -kvinnor. Samtidigt bestämdes att innehavarna skulle vara likställda med Serafimerriddare i hovets placeringslista. Detta gäller även innehavarna av Konungens medalj av 12:e storleken med kedja. Medaljen är alltså i princip lika fin som Serafimerorden. Den som senast fick motta medaljen var förra talmannen Birgitta Dahl 2003.

Till Aftonbladet säger Eliasson om medaljen:

Jag är mycket hedrad och tacksam, jag blev överraskad och glädjer mig mycket över detta. Det är många års arbete i både FN:s och Sveriges tjänst som avslutas nu, säger han.

Lämna en kommentar

Filed under Belöningsmedaljer